Mogen (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens van patiënten online opgeslagen worden in de ‘cloud’?

De AVG is van toepassing op de opslag van persoonsgegevens in een cloud (dit is een externe server), omdat opslaan een vorm van verwerken is. Regels voor verwerking van persoonsgegevens binnen wetenschappelijk onderzoek zijn van overeenkomstige toepassing. Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens is verboden behalve als aan één van de gronden wordt voldaan uit artikel 9, lid 2 van de AVG (1), bijvoorbeeld in het geval dat de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In de AVG zijn geen specifieke bepalingen opgenomen voor de opslag van persoonsgegevens in een cloud.

De Autoriteit Persoonsgegevens en WP29 hebben richtlijnen gepubliceerd voor opslag van persoonsgegevens in een cloud (2,3). Deze richtlijnen zijn gezaghebbend en geven inzicht in hoe beide partijen de AVG interpreteren. Onder andere op basis van deze bronnen en de AVG/UAVG (1,4) heeft de Hartwig Medical Foundation een white paper/advies laten schrijven door SOLV advocaten (5) over opslag van genoomdata in de cloud. Belangrijke aandachtspunten in het white paper zijn:

  • Wat zijn de juridische voorwaarden voor opslag van genetische data in de cloud?
  • Wat moet er geregeld worden met alle verschillende belanghebbenden (o.a. patiënt, het ziekenhuis, de onderzoekers, de cloud-aanbieder)? U kan hierbij denken aan contracten, data transfer agreements, informed consent, aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming, etc.
  • Hoe verhouden de bepalingen en voorwaarden van de grootste cloud-aanbieders (Google Cloud Platform, Amazon Web Services and Microsoft Azure) zich tot de juridische voorwaarden en verplichtingen richting belanghebbenden?

De conclusie van de white paper is dat bijzondere categorieën van persoonsgegevens van patiënten in de cloud opgeslagen mogen worden mits er voldaan wordt aan dezelfde juridische eisen voor verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Bovendien worden regelingen benoemd die onderzoekers in acht moeten nemen/geadviseerd worden om te volgen (5). U kunt dit document (5) raadplegen voor verdere uitvoerige informatie. Iedere situatie is echter uniek, in veel gevallen is het verstandig om uw situatie met een eigen juridisch adviseur te bespreken.

Bronnen

  1. AVG
  2. Autoriteit persoonsgegevens: praktijkgids patiëntgegevens in de cloud
  3. Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 05/2012 on Cloud Computing, 1 July 2012, WP196    
  4. UAVG
  5. White Paper Processing Genomic Data in the Cloud including Annex

Laatst gewijzigd op 26-02-2019

 

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

 

Contact

Heeft u nog geen ELSI-Servicedesk TOPdesk account?
Vraag deze dan aan door een mail te sturen naar elsiservicedesk@health-ri.nl.

 

Wij gebruiken Topdesk, inclusief subonderdelen zoals Worcade, als onze service management software. Door het stellen van een vraag via de telefoon of e-mail, dan wel door het indienen van het vragenformulier, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in Topdesk. Deze verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Topdesk.


De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk. Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Voorts is het antwoord generiek en is meestal een vertaling nodig naar de specifieke situatie van een bepaald onderzoek. Het ELSI kernteam en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Meer Gegevensbescherming

Wat is de bewaar- en opslagtermijn van gegevens en lichaamsmateriaal in het kader van wetenschappelijk onderzoek?

De bewaar- en opslagtermijn van gegevens en lichaamsmateriaal in het kader van wetenschappelijk onderzoek is niet eenduidig vastgelegd in wet- en regelgeving.

Klik hier voor het volledige antwoord

Wat is de rol van een Trusted Third Party (TTP) binnen gezondheidsonderzoek?

Een Trusted Third Party (TTP) is een zogenoemde “vertrouwde derde partij”. Het is een onafhankelijke partij die verantwoordelijk is voor de uitwisseling van data tussen twee of meerdere verschillende partijen. Het gaat hierbij om de pseudonimisatie, versleuteling en ontsluiting van databestanden met privacygevoelige informatie. De TTP is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de privacybescherming door naleving van de wet- en regelgeving rond gegevensbescherming.

Klik hier voor het volledige antwoord

Wat is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB)?

Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) is een instrument om vóór de verwerking van persoonsgegevens de privacyrisico’s in kaart te brengen. Naar aanleiding van deze GEB kunnen dan (additionele) maatregelen worden genomen om de privacyrisico’s te verkleinen. In het Engels wordt een GEB een ‘data protection impact assessment’ (DPIA) genoemd.

Klik hier voor het volledige antwoord

Waar moet ik op letten bij het koppelen van gegevensbestanden afkomstig uit verschillende organisaties?

Voor het beantwoorden van een wetenschappelijke onderzoeksvraag kan het nodig zijn gegevensbestanden van verschillende organisaties aan elkaar te koppelen. Verschillende Nederlandse organisaties die met zulke gegevensbestanden werken, zoals ziekenhuizen of biobanken, hebben gezamenlijk een ‘ Koppelcode’ getekend.

Klik hier voor het volledige antwoord

Waar vind ik een voorbeeld van een Material Transfer Agreement en een Data Transfer Agreement?

Bij het uitgeven van lichaamsmaterialen aan een derde partij is het gebruikelijk een Material Transfer Agreement (MTA) op te stellen. Hierin leggen de verzender en ontvanger van het materiaal afspraken over het gebruik van de materialen vast.

Klik hier voor het volledige antwoord

Waar vind ik meer informatie over welk niveau van (patiënt)authenticatie nodig is voor mijn digitale dienst?

De werkgroep patiëntauthenticatie van het overlegplatform Patiënt en eHealth heeft een handreiking geschreven waarmee zorgaanbieders de meest geschikte methode van patiëntauthenticatie kunnen bepalen.

Klik hier voor het volledige antwoord