Welke individuele bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek moeten aan patiënten/donoren teruggekoppeld worden?

Nevenbevindingen zijn individuele bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek die van betekenis kunnen zijn voor de gezondheid van de donor, en die niet vallen binnen het doel van het onderzoek. Er is in Nederland geen wettelijk kader dat beschrijft welke nevenbevindingen uit wetenschappelijk onderzoek terugkoppeling vereisen. 

In de huidige praktijk is er nog geen consensus over het wel of niet terugkoppelen van nevenbevindingen. In 2013 gaf de minderheid van een groep ondervraagde biobanken binnen BBMRI-NL aan nevenbevindingen terug te koppelen (1). Al is er steeds meer een groeiende tendens dat consequent niet-terugkoppelen van bevindingen niet verantwoord is (2). Sommige bevindingen zijn dusdanig klinisch relevant dat ze teruggekoppeld moeten kunnen worden. Eventueel ook om tegemoet te komen aan de verwachtingen van donoren (3,4). In veel gevallen verwachten donoren dat naar mogelijk relevante bevindingen wordt gekeken en dat deze worden teruggekoppeld.

In de praktijk volgen veel onderzoekers de criteria gedefinieerd in de Code Goed Gebruik. Volgens de Code Goed Gebruik dient terugkoppeling van bevindingen overwogen te worden op het moment dat er een zorgplicht ontstaat (“als bekend raakt dat de kans op ernstige schade voor een of meer individuen door […] ingrijpen [door de onderzoeker] kan worden afgewend”) (5) en er bovendien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden (5):

 • “Het moet gaan om een ernstige aandoening;
 • Er moet reële, volgens de professionele standaard erkende, informatie aan de donor
  kunnen worden aangeboden, in beginsel in de vorm van een behandeloptie of verdere
  followup;
 • Het is niet zeker of de bevinding zonder meer in de actuele behandeling van de donor
  wordt meegenomen […]”

Dat laatste houdt in dat de nevenbevinding niet op een andere wijze (vanzelf) aan het licht zal zijn gekomen. Bovendien moet het gaan om valide resultaten (mogelijk herhaald onder Good Clinical Practice omstandigheden) en moet er professionele medische bijval zijn van bijvoorbeeld een huisarts/ medisch specialist of multidisciplinair team.

Het bepalen welke individuele bevindingen terugkoppeling vereisen is ingewikkeld. De Code Goed Gebruik biedt daartoe weinig houvast. Internationaal worden er steeds meer lijsten gepubliceerd van bevindingen die terugkoppeling vereisen binnen verschillende (onderzoeks)settings (6,7,8). Er is echter nog geen consensus over de inhoud van dergelijke lijsten, en bovendien bestaan er maar voor een aantal soorten data dergelijke lijsten. De European Population Imaging Infrastructure biedt bijvoorbeeld op haar website een overzicht met artikelen over nevenbevindingen binnen beelddata (imaging) (9). Nieuwe lijsten zullen gaandeweg verder ontwikkeld moeten worden. Ook in Nederland kunnen multidisciplinaire teams of commissies worden samengesteld om dergelijke lijsten op te stellen van terug te koppelen bevindingen.

Bij voorkeur wordt een lijst met mogelijke bevindingen die terugkoppeling vereisen al in een vroeg stadium vastgesteld. Echter, dit zal in de praktijk niet altijd haalbaar zijn. Bovendien spelen andere factoren mogelijk ook een rol bij de afweging om wel of niet terug te koppelen. Wordt de data/het materiaal gebruikt onder een ‘geen-bezwaarsysteem’ of heeft de donor/patiënt informed consent gegeven? Is de donor geïnformeerd over het feit dat er nevenbevindingen geconstateerd en teruggekoppeld kunnen worden? Heeft de donor bezwaar gemaakt tegen terugkoppeling (recht op niet-weten)? Hoe lang geleden is het materiaal/de data verzameld? Onderzoekers dienen een multidisciplinair (medisch) team of commissie te betrekken bij het bepalen of een nevenbevinding in een concrete situatie moet worden teruggekoppeld, zeker als er niet van tevoren een lijst is opgesteld of als de bevinding niet in de lijst is opgenomen. 

In het kort, het terugkoppelen van individuele bevindingen wordt momenteel nog met terughoudendheid gedaan, maar het in het geheel niet terugkoppelen van bevindingen staat steeds meer ter discussie. Bepaalde klinische relevante bevindingen vereisen een mogelijkheid tot terugkoppeling. De relevantie van deze bevindingen wordt idealiter bepaald door een multidisciplinair team, op basis van internationale literatuur of gemodelleerd naar best practices van andere onderzoeksgroepen. Een handreiking van BBMRI uit 2017 geeft praktische handvatten en voorbeelden voor beleid rond de omgang met individuele bevindingen in wetenschappelijk onderzoek (10).

 

Bronnen

 1. Vermeulen E., Boeckhout M., Zielhuis G.A., Bakker R., Janssens A.C.J.W., Schmidt M.K. (2014). Biobanken en de terugkoppeling van onderzoeksbevindingen aan donoren. Ned Tijdschr Geneeskd;158:A6653.
 2. De Clercq E., Kaye J., Wolf S.M., Koenig B.A., Elger B.S. (2017). Returning results in biobank research: global trends and solutions. Genet Test Mol Biomarkers;21(3):128-31.
 3. De Boer A.W., Drewes Y.M., de Mutsert R., Numans M.E., den Heijer, M., Dekkers, O.M., et al. (2018). Incidental findings in research: A focus group study about the perspective of the research participant. J Magn Reson Imaging;47:230–237.
 4. Allen N.L., Karlson E.W., Malspeis S., Lu B., Seidman C.E., Lehmann L.S. (2014). Biobank participants’ preferences for disclosure of genetic research results: perspectives from the OurGenes, OurHealth, OurCommunity project. Mayo Clin Proc;89(6):738-46.
 5. Code Goed Gebruik
 6. Kalia S.S., Adelman K., Bale S.J., Chung W.K., Eng C., Evans J.P., et al. (2017). Recommendations for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing, 2016 update (ACMG SF v2.0): a policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics. Genet Med;19: 249-255.
 7. Van El C.G., Cornel M.C., Borry P., Hastings R.J., Fellmann F., Hodgson S.V., et al. (2013). Whole-genome sequencing in health care: recommendations of the European Society of Human Genetics. Eur J Hum Genet;21: 580-584.
 8. Bos D., Poels M.M., Adams H.H., Akoudad S., Cremers L.G., Zonneveld H.I. (2016). Prevalence, clinical management, and natural course of incidental findings on brain MR images: the population-based Rotterdam Scan Study. Radiology;281(2):507-515.
 9. Website European Population Imgaging Infrastructure (laatst geraadpleegd op 04-03-2019)
 10. Handreiking nevenbevindingen (van BBMRI-NL)

 

Voor het laatst gewijzigd op 11-02-2019

 

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

 

Contact

Heeft u nog geen ELSI-Servicedesk TOPdesk account?
Vraag deze dan aan door een mail te sturen naar elsiservicedesk@health-ri.nl.

 

Wij gebruiken Topdesk, inclusief subonderdelen zoals Worcade, als onze service management software. Door het stellen van een vraag via de telefoon of e-mail, dan wel door het indienen van het vragenformulier, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in Topdesk. Deze verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Topdesk.


De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk. Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Voorts is het antwoord generiek en is meestal een vertaling nodig naar de specifieke situatie van een bepaald onderzoek. Het ELSI kernteam en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Meer Algemene en individuele bevindingen

Hoe moet je nevenbevindingen terugkoppelen aan de donor/patiënt?

Onder nevenbevindingen wordt verstaan: individuele bevindingen uit wetenschappelijke onderzoek die van betekenis kunnen zijn voor de gezondheid van de donor, die niet vallen binnen het doel van het onderzoek. We hebben het hier dus niet over terugkoppeling van algemene of individuele resultaten van het onderzoek; die vallen immers wel binnen het doel van het onderzoek.

Klik hier voor het volledige antwoord

Zijn er voorbeelden van (goed) beleid omtrent het terugkoppelen van nevenbevindingen naar patiënten?

Deze FAQ is gebaseerd op een vraag die ingediend is bij de ELSI Servicedesk. Het antwoord op de vraag is volledig afhankelijk van de karakteristieken die hieronder worden geschetst bij de context. U dient zelf in te schatten of het antwoord ook op uw situatie van toepassing is. 

Klik hier voor het volledige antwoord

Hoe moeten patiënten of donoren vooraf geïnformeerd worden over mogelijke nevenbevindingen uit wetenschappelijk onderzoek?

Patiënten en donoren moeten geïnformeerd worden ten aanzien van het gebruik van hun lichaamsmateriaal en data voor wetenschappelijk onderzoek. Een goede informatieprocedure informeert patiënten idealiter ook over de omgang met nevenbevindingen (onder nevenbevindingen wordt verstaan: individuele bevindingen uit wetenschappelijke onderzoek die van betekenis kunnen zijn voor de gezondheid van de donor, die niet vallen binnen het doel van het onderzoek). Een visie van hoe een goede informatieprocedure eruit ziet staat  beschreven in de Code Goed Gebruik.

Klik hier voor het volledige antwoord

Op welke manier kunnen patiënten, donoren en/of burgers geïnformeerd worden over algemene onderzoeksresultaten?

Het gaat hier om algemene onderzoeksresultaten van een groep of gehele onderzoekspopulatie. Het gaat hier niet om bevindingen die mogelijk klinisch relevant zijn voor het individu.

Klik hier voor het volledige antwoord